DDoS Attack - Semalt hünärmeni serweriňizi nädip goramalydygyny düşündirýär

Web howpsuzlygy soňky ýyllarda web ussatlary üçin möhüm meselä öwrüldi. Bu, kiber jenaýatçylar tarapyndan edilen haker hüjümleriniň howpy bilen baglanyşykly. Her web ussasynyň esasy aladalarynyň biri paýlanan inkär etmek (DDoS).

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Endrýu Dyhan, hakerleriň serweri haýallatmagynyň öňüni almak üçin DDoS hüjüminiň düýp manysy barada düşünje berýär.

DDoS web ussatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan hüjüminiň umumy görnüşidir. Iň esasy derejede hüjüm, sahypaňyzy haýallatmaga gönükdirilendir, emma sahypaňyzy ýykmak we girip görýänler üçin elýeterli bolmazlygy mümkin.

Web programmasyna garşy düzülen DDoS hüjümleri, programma üpjünçiligi hakerler tarapyndan aşa ýüklenýär. Netijede, programma zerur web sahypalaryna dogry hyzmat edip bilmeýär.

Programmany işleýän serweri ýykmak üçin DDoS hüjümi aşakdakylary nyşana alýar:

  • Gaty disk ýeri
  • Serwer ýady
  • Maglumat bazasynyň giňişligi
  • CPU ulanylyşy
  • Programmany kadadan çykarmak ulgamy
  • Tor zolagy
  • Maglumat bazasynyň birikmesi

Web programmalaryna garşy DDoS hüjümleri şulary öz içine alýar:

1. CPU köp talaplary döredip, programma bazasynyň birikmesini duruzmak.

2. Bir adama ýa-da ulgama hyzmatyň kesilmegi, hasabyň ýapylmagyna sebäp bolýan nädogry giriş synanyşyklary bilen ulanyjynyň sahypa girmegini bökdemek.

3. Adaty traffigiň sahypa girmeginiň öňüni almak maksady bilen web programmalaryny suw basmak.

DDoS hüjümleri hakerleri saýlamagyň usulyna öwrüldi, sebäbi köp ulanyjydan goramak, arzan ýerine ýetirmek we täsir etmek mümkin däl diýen ýaly. Köplenç professional hakeriň zerurlygy ýeterlik bir çeşme we bir sahypany awtonom görnüşde almak üçin ejiz maksat.

Bu hüjümler nähili işleýär?

DDoS hüjümleri bir haker ýa-da birnäçe haker bot ulgamyny gurmak bilen başlaýar. Haker belli bir sahypa yzygiderli we şol bir wagtyň özünde saýtyň serwerine basyş edýän aýratyn botlara buýruk berýär.

Bot ulgamlarynyň uly ulgamy bar bolsa, serwere edilýän basyş sahypany peseldip biler. Bu hüjümler beýleki haker usullary bilen deňeşdirilende hökmany suratda şahsy maglumatlary paş etmese-de, okyjylara we onlaýn satuwlara köp bil baglaýan kompaniýalara ýaramaz täsirini ýetirýär. DDoS hüjümleri bir iş üçin 500 000 dollardan gowrak bolup biler.

Bu hüjümler markanyň abraýyna zyýan ýetirmek we ulanyjylara nädogry täsir etmek mümkinçiligini döredýär. Işewür garşydaşlar tarapyndan jenaýat edilse, bäsdeşleriňize ygtybarly däl markaňyz bilen deňeşdirilende has güýçli, abraýly söwda markasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Käbir ýagdaýlarda kiber jenaýatçylary web ussalaryna belli bir mukdarda pul alýança hyzmatlary kesmegi dowam etdirmek bilen haýbat atýarlar.

Mundan başga-da, DDoS hüjüminden alnan maglumatlar hakerler tarapyndan geljekde web sahypasyna hüjüm etmek üçin ulanylyp bilner. Adatça, yzarlaýyş hüjümleri diňe pursatparaz bolup, hüjümçiler saýtyň gaty gowşakdygyna düşünip, geljekde has çylşyrymly hüjümleri ýeňil nyşana öwürýärler.

DDoS hüjümleriniň öňüni almak kyn bolsa-da, “SiteLock” -yň howpsuzlyk ulgamyny ulanyp dolandyryp bolýar. “SiteLock” -yň howpsuzlyk ulgamynda tapylan çözgütler, botlaryň döredýän zerur däl traffigini adaty traffige päsgel bermezden sahypaňyza girmeginiň öňüni almaga ukyplydyr.

SiteLock-yň Howpsuzlyk ulgamy, DDoS goragynyň iň möhüm taraplary bolan Web Programma Goragy, DNS we Infrastrukturany goramak arkaly çylşyrymly DDoS hüjümlerini öz içine alýan dürli zyýanly hüjümlerden goraýar.